دسترسی پایان نامه : پارامترهای ژئوتکنیکی – ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک   مقدمه هر پروژه ساختمانی که شامل گودبرداری باشد و یا نزدیک ترانشه با عمق گود بیشتر از ۵/۱ متر یا تونل باشد بعنوان یک پروژه ساختمانی با ریسک بالا شناخته می‌شود. جدا از نحوه گودبرداری، ریسک‌های ناشی از گودبرداری محل باید مدیریت شوند. […]